လျှောက်လွှာပုံစံများ

ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်လျှောက်ထားလိုပါက အသုံးပြုနိုင်သော လျှောက်လွှာပုံစံများ
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူသူ လျှောက်လွှာ (Download ရယူဖြည့်စွက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Assessment Center များသို့ လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်လျှောက်ထားရန်)
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန လျှောက်လွှာ (Download ရယူဖြည့်စွက်ပြီး ACC သို့ လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်လျှောက်ထားရန်)
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာနသက်တမ်းတိုး လျှောက်လွှာ (Download ရယူဖြည့်စွက်ပြီး ACC သို့ လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်လျှောက်ထားရန်)
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူ လျှောက်လွှာ  (Download ရယူဖြည့်စွက်ပြီး ACC သို့ လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်လျှောက်ထားရန်)
စစ်ဆေးရေးမှူး လျှောက်လွှာ  (Download ရယူဖြည့်စွက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Sector Committee သို့ လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်လျှောက်ထားရန်)
ကျွမ်းကျင်မှု“စံ”အခြေပြု လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ (ကာလတို/ကာလရှည်) လျှောက်လွှာ  (Download ရယူဖြည့်စွက်ပြီး ????? သို့ လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်လျှောက်ထားရန်)
ကျွမ်းကျင်မှု“စံ”အခြေပြု လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းသား (ကာလတို/ကာလရှည်) လျှောက်လွှာ  (Download ရယူဖြည့်စွက်ပြီး ????? သို့ လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်လျှောက်ထားရန်)
ကုမ္ပဏီတွင်း ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများအတွက် လေ့ကျင့်ရေးမှူးများ လျှောက်လွှာ  (Download ရယူဖြည့်စွက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ????? သို့ လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်လျှောက်ထားရန်)
DOL အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းကျောင်းလျှောက်လွှာ 
NSSA အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းကျောင်းလျှောက်လွှာ