၁၅-၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို New Normal ပုံစံဖြင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်