ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ လက်စွဲများ

Attachment Lists Download
In-company Trainer Standard (Myanmar version)
NOCS Development for Metal and Electrical Sectors _Level 4_05122019
Quality Management Handbook Version (01)