လမ်းညွှန်ချက်များ

Attachment Lists Download
ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန တာဝန်ခံအတွက် လမ်းညွှန်ချက်
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားသော သင်တန်းကျောင်းများ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ
အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးရေးမှူးအတွက် လမ်းညွှန်ချက်