DOWNLOADABLE DOCUMENTS

DOWNLOADABLE DOCUMENTS

ဤစာမျက်နှာတွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များ၏ အချက်အလက် အသေးစိတ်ကို စိစစ်ရှာဖွေ၍ Download ရယူနိုင်ပါသည်။

In this page, detailed information of the National Occupational Competency Standard can be searched and downloaded here.

ဤစာမျက်နှာတွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူများအတွက် လက်စွဲများ၏ အချက်အလက် အသေးစိတ်ကို စိစစ်ရှာဖွေ၍ Download ရယူနိုင်ပါသည်။

In this page, detailed information of the Manuals for Assessor by Occupation can be searched and downloaded here.

ဤစာမျက်နှာတွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူများအတွက် လက်စွဲများ၏ အချက်အလက် အသေးစိတ်ကို စိစစ်ရှာဖွေ၍ Download ရယူနိုင်ပါသည်။

In this page, detailed information of the Manuals for Candidate by Occupation can be searched and downloaded here.

ဤစာမျက်နှာတွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များ၏ အချက်အလက် အသေးစိတ်နှင့် Manual များကိုစိစစ်ရှာဖွေ၍ Download ရယူနိုင်ပါသည်။

In this page, detailed information of the Manuals for Candidate by Occupation can be searched and downloaded here.


#No Name Sector Occupation Skill Level Type of Doc Version Download