လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ

ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်လိုပါက လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ 
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူသူ
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာနသက်တမ်းတိုးခြင်း 
ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူ (Assessor)
စစ်ဆေးရေးမှူး (Inspector)
ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” အခြေပြု လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ (ကာလတို/ကာလရှည်)
ကုမ္ပဏီတွင်း ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများအတွက် လေ့ကျင့်ရေးမှူးများ
အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းကျောင်း လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သည့်အချက်များ