၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခဲ့သည့် အလုပ်အကိုင်များအတွက် ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သူများ၏ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို ACC ရန်ကုန်ရုံးတွင် ရုံးချိန် အတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပြီ

မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခဲ့သည့် Waiting Staff ၊ Brick Layer ၊ Electrician ၊ Automotive ၊ Excavator ၊ Air Con ၊ Room Attendant ၊ Motorized Farm နှင့်  Machinist အလုပ်အကိုင်တို့တွင် ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သည့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား (၈၂၂) ဦး၊ Assessment Center (၁၈) ခုနှင့်  Excavator ၊ Machinist ၊ Room Attendant နှင့် Waiting Staff အလုပ် အကိုင်အတွက် Assessor (၅၄) ဦးတို့၏ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များအား ၁၇.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီ (Acc) ရန်ကုန်ရုံးတွင် ရုံးချိန် အတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာပါသည်။