ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အချက်များ

COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (National Skills Standards Authority-NSSA) မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန (Assessment Center) များ၏ အလုပ်အကိုင်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ၁၈--၂၀၂၀ ရက် နေ့မှစ၍ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရာ ယခုအခါ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း လျာထားချက် အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ၁၈-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ Assessment Center များ တည်ထောင်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် Assessment Center များအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က)    ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့်အညီ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နိုင်ရေး စစ်ဆေးမှုခံယူလိုကြောင်းစာကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ မိတ္တူပေးပို့ရန်၊

()     သက်ဆိုင်ရာ COVID-19 ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးကော်မတီ၊ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ စစ်ဆေးမှုကိုခံယူပြီး ခွင့်ပြုချက်ရပါက အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်စာပူးတွဲ၍ စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ရေးဆောင်ရွက်မည့် နေ့ရက်မတိုင်မီ (၁၀) ရက် ကြိုတင်၍ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်လိုကြောင်း ACC ဥက္ကဋ္ဌထံ လိပ်မူပြီး NSSA ကို မိတ္တူပေးပို့၍ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရန်အစီအစဉ်နှင့် စစ်ဆေးရန် ပြင်ဆင်ထားမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ များဖြင့် ပြန်လည်တင်ပြရန်။