ကျွမ်းကျင်မှု လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း

ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းများတွင် သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်အစီအစဉ်

Attachment Lists Download
2. Training Plan.pdf