၂၀၂၀ ဇူလိုင်မှ စက်တင်ဘာထိ ကျွမ်းကျင်မှုအကဲဖြတ်ရေး အစီအစဉ်

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလထိ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေး ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် 

Attachment Lists Download
1. Assessment Plan.pdf