ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူမည့်သူများ၊ သင်တန်းတတ်ရောက်မည့်သူများအတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များအား
ဤစာမျက်နှာမှ တဆင့်ရယူလေ့လာ၊ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Check your assessment schedule

HERE!