လမ်းညွှန် မြေပုံ

ဤစာမျက်နှာတွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု ခံယူနိုင်သော အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေး ဌာနများ၏ လိပ်စာများ၊ Training Center များ၏ လိပ်စာများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့၏ ရုံးများ၊ အထောက်အကူပြု ရုံးများစသည့် လိပ်စာများကို စုစည်းဖော်ပြထားသည်။ Google Map ဖြင့်လည်း ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

SWEN Hotel

Ayeyarwady

SWEN Hotel

SWEN Hotel

Ayeyarwady

SWEN Hotel

SWEN Hotel

Ayeyarwady

SWEN Hotel

SWEN Hotel

Ayeyarwady

SWEN Hotel

Skills Training Center (Pathein)

Ayeyarwady

Skills Training Center (Pathein)

Skills Training Center (Pathein)

Ayeyarwady

Skills Training Center (Pathein)

Amazing Academy

Ayeyarwady

Amazing Academy

Amazing Academy

Ayeyarwady

Amazing Academy

No(1) Industrial Training Center (Sinde)

Bago

No(1) Industrial Training Center (Sinde)

No(1) Industrial Training Center (Sinde)

Bago

No(1) Industrial Training Center (Sinde)